Poster Presentation Schedule
  Jan. 2017
 


Fri. Period 2 (M2)

 

Fri. Period 3 (J3)

 

Fri. Period 4 (S7)

Day
Time
Presenter
Day Time
Presenter
Day Time
Presenter

Jan. 6

10:40-10:49
Ryosuke
Jan. 6 13:00-13:09
Hikaru Jan. 6 14:40-14:49
Tetsuhito

10:49-10:58
Mako   13:09-13:18
Hiroshi W.
  14:49-14:58
Yuta Wat.

10:58-11:07
Low
  13:18-13:27
Narumi   14:58-15:07
Takuma

11:07-11:16
Sota    13:27-13:36
Genki   15:07-15:16
Yuta Wad.

11:16-11:25
Shun
 

13:36-13:45

Karen   15:16-15:25
Kazuya Y.

11:25-11:34
Ryota
  13:45-13:54
Yudai   15:25-15:34
Koji

11:34-11:43
Yoshihiro   13:54-14:03
Kentaro   15:34-15:43
Tougo

11:43-11:52
Yuki Ko.   14:03-14:12
Kenji  


11:52-12:01
 Takuto  

 

 

 

      

 

Jan. 20

10:40-10:49
Takuji
Jan. 20 13:00-13:09
Kouki Jan. 20 14:40-14:49
Kouki

10:49-10:58
Green   13:09-13:18
Takuto   14:49-14:58
Soutaro

10:58-11:07
Keisuke   13:18-13:27
Masafumi   14:58-15:07
Hironobu

11:07-11:16
Yuki Ku.   13:27-13:36
Kairi   15:07-15:16
Tomoki

11:16-11:25
Kanako  

13:36-13:45

Yi

  15:16-15:25
Takuya

11:25-11:34
Ryo Ku.   13:45-13:54
Erina
  15:25-15:34
Ryo

11:34-11:43
  Shota   13:54-14:03
Soutetsu   15:34-15:43
Kousuke

11:43-11:52
Kousuke   14:03-14:12
Shunsuke  


11:52-12:01
Masaki  

 

 

 

      

 

Jan. 27

10:40-10:49
Ryu Jan. 27 13:00-13:09
Mitsuru Jan. 27 14:40-14:49
Ayuko

10:49-10:58
Issei   13:09-13:18
Yuki
  14:49-14:58
Kizashi

10:58-11:07
Takashi   13:18-13:27
Shinichi
  14:58-15:07
Takahiro

11:07-11:16
Ryo Ka.   13:27-13:36
Hidenori   15:07-15:16
Kazuya F.

11:16-11:25
Rui  

13:36-13:45

Kazuki

  15:16-15:25
Akiko

11:25-11:34
Kei   13:45-13:54
Hiroshi I.
  15:25-15:34 Yuji

11:34-11:43
Riku   13:54-14:03
Yoshitaka    15:34-15:43  Kenta

11:43-11:52 Yasunari  


     

11:52-12:01 Kohei